Jest uchwała – będzie kasa

Ostrów Wielkopolski ma gotowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. To jeden z wymogów, by ubiegać się o fundusze unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem określającym najważniejsze działania służące ograniczeniu negatywnego wpływu na jakość powietrza.

ozc

Celem przyjętego przez Radę Miejską Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii poprzez zastosowanie nowoczesnych, niskoemisyjnych rozwiązań. Określenie zadań inwestycyjnych służących poprawie jakości powietrza i wpisanie ich do PGN umożliwi mieszkańcom Miasta Ostrowa Wielkopolskiego skorzystanie ze środków unijnych.

Wśród działań, jakie zostały uwzględnione w PGN znalazły się zadania związane m.in. z: modernizacją systemów grzewczych (wymiana kotłów), zastosowaniem odnawialnych źródeł energii do wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej (pompy ciepła, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, fotoogniwa), termomodernizacją obiektów budowlanych (ocieplenie ścian, dachów lub stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), zmniejszeniem energochłonności oświetlenia ulicznego – wymiana lamp, czy poprawą sytuacji w zakresie emisji komunikacyjnych – zakup niskoemisyjnych samochodów, taboru autobusów, budowa ścieżek rowerowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych miasta.

W ramach projektu powstała także specjalna baza danych dotycząca zużycia energii w poszczególnych sektorach inwentaryzująca emisję gazów cieplarnianych ze szczególnym uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla. Zebrane dane pozwalają na ocenę gospodarki energią w mieście, a także określenie aktualnego zanieczyszczenia wieloma szkodliwymi substancjami. Dodatkowo dane zawarte w bazie danych pozwolą na zidentyfikowanie najważniejszych źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Opracowanie i realizacja PGN da szanse pozyskana na ten cel środków finansowych. Określenie zadań inwestycyjnych służących poprawie jakości powietrza i wpisanie ich do PGN umożliwi miastu skorzystanie z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Dodatkowo będzie można pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W nowej perspektywie budżetowej w oparciu o PGN z zewnętrznego dofinansowania będą mogli skorzystać zarówno mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy działający na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, prywatni właściciele budynków, a także operatorzy i właściciele systemów sieci cieplnej, energetycznej, gazowej itp. Środki finansowe będzie można pozyskać m.in. na realizację inwestycji ograniczających emisję szkodliwych substancji do powietrza, w tym zadań związanych z termomodernizacją budynków czy wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. (jw)

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie