Miejska kasa czeka, sprawdź, czy dostaniesz dofinansowanie na wymianę pieca

1 milion 130 tys. zł czeka na ostrowian, którzy będą chcieli wymienić swoje stare piece węglowe na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Od dziś, 14 marca, można już pobierać wnioski na dofinansowanie w wysokości od 5 do 10 tysięcy zł na zakup nowego pieca.

 piece

Dotacja udzielana jest na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, polegającą na likwidacji palenisk i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci: podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego, pompy ciepła.

 

Najpierw wniosek

Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez podmiot uprawniony wniosku o udzielenie dotacji. Kompletny wniosek musi zawierać dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a w przypadku, gdy podmiot uprawniony nie jest właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego – pisemną zgodę właściciela lub właścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego na wykonanie wymiany źródeł ogrzewania w sposób określony we wniosku.

Przedsiębiorca ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc de minimis zobowiązany  jest  do dostarczenia wraz z wnioskiem zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Wnioski można pobierać już od dziś, 12 marca, ze strony internetowej miasta www.umostrow.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej na tej samej stronie, albo w wersji papierowej w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wypełnione wnioski należy składać w terminie od 4 do 17 kwietnia na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Na co ta dotacja?

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, czyli na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania. W przypadku budynków wolno stojących lub ich części dotacja może być udzielona na finansowanie wydatków w kwotach netto poniesionych na realizację zadań w wysokości 5000,00 zł w przypadku nowych źródeł ogrzewania lub w wysokości 10 000,00  – w przypadku zastosowania pompy ciepła.

W przypadku wniosków dotyczących budynków wielolokalowych lub lokali mieszkalnych będących ich częścią dotacja może być udzielona w wysokości 5000,00 zł w przypadku nowych źródeł ogrzewania lub w wysokości 10 000,00 zł, w przypadku nowego źródła ogrzewania.

Dotacja może być udzielona na każdy lokal mieszkalny objęty wnioskiem, w którym nastąpi likwidacja palenisk i trwałe zastąpienie ich przez nowe źródło ogrzewania.

 

Na co nie dostaniemy dotacji?

Nie udziela się dotacji na: pokrycie kosztów demontażu starego paleniska, zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonanie prac projektowych, pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania, wykonanie przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zakończonego punktem pomiarowym, wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, wykonanie odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wolno stojących nie będących budynkami wielolokalowymi lub ich częściach oraz lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolokalowych.

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany  z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

 

Rozpatrywanie wniosków i płatności

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kryterium rodzaju zabudowy na nieruchomości, w której ma być realizowane przedsięwzięcie. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące budynków wolno stojących nie będących budynkami wielolokalowymi lub ich części. W dalszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące budynków wielolokalowych lub lokali mieszkalnych będących ich częścią.

Wnioski rozpatrywane będą przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Po rozpatrzeniu wniosku Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zawiadomi podmiot przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

Podmioty, które otrzymały dotację zobowiązane są do jej rozliczenia. Po wykonaniu zadania podmioty, które otrzymały dotację przedkładają Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski rozliczenie dotacji.

Wypłata dotacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub gotówką w punkcie kasowym zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. (jw)

 

 

NAKŁADY I EFEKTY WYMIANY ŻRÓDEŁ CIEPŁA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM*

Rok

Nakłady miasta w tys. zł

Piece gazowe

Podłączenia do cieplika

Piece na prąd

RAZEM NOWE ŹRÓDŁA CIEPŁA

2015

305

51

16

1

68

2016

550

84

31

1

116

2017

800

105

34

1

140

RAZEM

1 600

240

81

3

 

  • *Wszystkie nakłady pochodzą z budżetu miasta

 

 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie