REGULAMIN

logo gazety RGB

Regulamin serwisu www.gazetaostrowska.pl

1. Informacje ogólne

Właścicielem serwisu www.gazetaostrowska.pl  jest firma Gazeta Ostrowska spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ulica Kolejowa 5. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu.

Głównymi zadaniem serwisu www.gazetaostrowska.pl jest dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej wydarzeń na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego.

Serwis www.gazetaostrowska.pl działa w oparciu o niniejszy regulamin, a każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z niego zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią i zaakceptować jego postanowienia.

Serwis spełnia również funkcje edukacyjne i komercyjne poprzez publikacje materiałów reklamowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania konkursów, do których przystąpić mogą użytkownicy serwisu.

Usługodawca ma prawo zamieszczania na łamach serwisu treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu www.gazetaostrowska.pl .

Korzystanie z Usług Dodatkowych zamieszczonych w serwisie wymaga akceptacji osobnego regulaminu dotyczącego korzystania z danej Usługi Dodatkowej.

 

2. Określenie definicji

Serwis – Platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.gazetaostrowska.pl udostępniona w sieci internet, na którą składają się  jej podstrony oraz narzędzia internetowe.

Usługa Dodatkowa – umożliwienie Użytkownikowi w ograniczonym stopniu czynnego korzystania z www.gazetaostrowska.pl  za pośrednictwem stron oraz narzędzi internetowych, z których korzysta serwis w celu tworzenia platformy.

Użytkownik – każda osoba, która korzysta z serwisu lub usług dostępnych w jakikolwiek sposób.

Administrator – osoba zajmująca się zarządzaniem Serwisu oraz nadzorująca jego sprawne działanie.

Usługodawca – Gazeta Ostrowska spółka z o.o., z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul Kolejowa 5.

Kontrahent – podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie zawiązania odrębnej umowy.

 

3. Warunki świadczenie usług

Do zawarcia umowy z serwisem www.gazetaostrowska.pl dochodzi w momencie wpisania adresu url serwisu. Rozwiązanie umowy pomiędzy użytkownikiem a serwisem www.gazetaostrowska.pl następuje z chwilą wyłączenie strony www.gazetaostrowska.pl.

W momencie rozpoczęcia korzystania z usług serwisu www.gazetaostrowska.pl  każdy z Użytkowników zobowiązany jest przestrzegać jego postanowień. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy.

 

4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z serwisu

Niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzenia Portalu jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do sieci internet za pomocą stosownego urządzenia oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie strony WEB. W celu korzystania z Portalu jak wyżej zaleca się posługiwanie przeglądarką o parametrach odpowiadających Internet Explorer 5.5 lub każdej nowszej wersji.

 

5. Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej i inne

Materiały przedstawione w serwisie www.gazetaostrowska.pl  (jak również sam portal, znaki towarowe, utwory, bazy danych ich konfiguracja na Portalu) podlegają ochronie wynikających z  obowiązujących przepisów prawa w tym w ustawie z dnia 30 czerwca 2000r prawa własności przemysłowej Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm., ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm. oraz ustawie z dnia 27 lipca 2000r o ochronie baz danych Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.

Usługodawcy przysługują prawa do znaków towarowych, baz danych oraz utworów. Jeżeli wskazane wyżej prawa przysługują osób trzecim, których znaki towarowe, bazy danych, utwory itd. Usługodawca przedstawia w serwisie , działania te będą dokonywane na podstawie stosownych umów zawartymi w tym zakresie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z osobami trzecimi.  Użytkownicy nie nabywają jakichkolwiek praw ani nie uzyskują licencji do utworów, z których korzystają podczas użytkowania portalu.

Bez pisemnej zgody Usługodawcy niedozwolone jest kopiowanie utworów, blokowanie, przerabianie, udostępnianie i odtwarzanie publiczne w sieci internet Portalu oraz zamieszczonym w nim utworów w całości lub w części z pominięciem przypadków opisanych w obowiązujących przepisach prawnych. Pobieranie baz danych i wykorzystanie ich w całości lub w części.

 

6. Użytkownik – prawa i obowiązki

Przed rozpoczęciem użytkowania serwisu www.gazetaostrowska.pl, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu a rozpoczynając korzystanie w jakikolwiek sposób oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i potwierdza jego postanowienia. Tym samym zobowiązany jest do przestrzegania jego zapisów. Poza przepisami, o których mowa w punkcie poprzedzającym Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa oraz normami społecznymi oraz obyczajowymi, jak również musi przestrzegać zasad współżycia społecznego w sieci internet, w szczególności dotyczy to:

– zakazu pisania wulgaryzmów

– zakaz zamieszczania treści mających na celu reklamę

– zakaz wysyłania tzw. „łańcuszków szczęścia”

– zakazu propagowania treści nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym i każdym innym

– zakazu nagabywania osób

Zamieszczane przez Użytkownika komentarze będą weryfikowane pod względu przestrzegania przez Użytkowników prawa etykiety oraz innych norm wymienionych powyżej. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu w taki sposób aby nie naruszać prawa w szczególności praw autorskich i majątkowych oraz żadnych dóbr należących do osób trzecich. Zabronione jest dostarczenie materiałów o charakterze bezprawnym przez Użytkownika.

Za publikowane przez siebie materiały w serwisie www.gazetaostrowska.pl Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, a w szczególności wynikłe z naruszenia praw lub dóbr osób trzecich.

W przypadku stwierdzenia, że dany komentarz, materiał lub treść zamieszczona przez Użytkownika jest naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, etykiety oraz regulaminu serwisu taki materiał będzie usuwany, a adres IP osoby umieszczającej taki komentarz znajdzie się w bazie Usługodawcy.

 

7. Usługodawca – prawa i obowiązki

Usługodawca ma prawo do zamieszczania w serwisie materiałów marketingowych tj. treści dotyczących towarów, wyrobów czy usług oferowanych przez Kontrahentów. Wskazane wyżej materiały są częścią serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały oraz treści zamieszczane na serwisie przez Użytkowników, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa i szkody spowodowane przez niewłaściwe korzystanie z serwisu przez Użytkownika. A w szczególności za szkody wynikające z działań Użytkownika sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwość wykorzystania oraz wykorzystanie informacji pobranych z serwisu lub internetu przez Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy bądź niewłaściwe działanie aplikacji bądź widgetów udostępnianych Użytkownikom na stronie Powiatu, jeżeli niewłaściwe funkcjonowanie oraz powstałe błędy powstały z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane atakami hakerskimi oraz crakerskimi w szczególności włamaniami do systemu, kradzieży haseł, zainfekowaniu systemu Użytkownika wirusami oraz innymi zagrożeniami występującymi w internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami, na które Usługodawca nie miał wpływu i nie powstały z jego winy a w szczególności spowodowanych siłą wyższą.

 

8. Polityka prywatności

Dane osobowe – podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas korzystania z serwisu jest zawsze dobrowolne. Dane osobowe przekazane Usługodawcy przez Użytkownika przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.) jak również obowiązującymi przepisami prawa. Funkcję Administratora danych osobowych Użytkowników pełni Gazeta Ostrowska spółka z o.o.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania przez Usługodawcę usługi w ramach prowadzenia portalu, przetwarzanie przedmiotowych danych w innym celu wymaga uzyskania zgody użytkownika ze wskazaniem zakresu w jakim dane te mogą zostać przetwarzane. Wszyscy Użytkownicy, którzy przekazali Usługodawcy swoje dane osobowe mają prawo do wglądu oraz poprawienia ich względnie usunięcie. W związku z powyższym w przypadku usunięcia bądź poprawienia danych Użytkownik powinien zwrócić się do Usługodawcy poprzez korespondencję listową na adres : Gazeta Ostrowska spółka z o.o., 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 5. bądź przesłanie korespondencji elektronicznej na adres: gazeta@gazeta.ostrow-wielkopolski.pl

Jeżeli Użytkownik zwróci się z żądaniem usunięcia jego danych osobowych do usługodawcy podczas wykonywania usługi, do której dane te są niezbędne przedmiotowe żądanie usunięcia jest tożsame z oświadczeniem woli dotyczącym rozwiązaniem umowy o świadczenie danej usługi.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zapisywania i gromadzenia numerów IP osób korzystających z możliwości komentowania zamieszczanych informacji, które w przypadku naruszenia regulaminu mogą zostać udostępnione na życzenie organów ścigania.

 

9. Reklamacje

W związku z funkcjonowaniem bądź też niewłaściwym funkcjonowaniem serwisu wszyscy jego użytkownicy mają prawo do złożenia reklamacji, którą należy składać poprzez : Gazeta Ostrowska spółka z o.o., 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 5. bądź przesłanie korespondencji elektronicznej na adres: gazeta@gazeta.ostrow-wielkopolski.pl  Złożona jak wyżej reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty potwierdzającej jej otrzymanie.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

Obejrzyj nasze stałe galerie