Unijne euro w gminach

Kanalizacja, drogi, remonty świetlic wiejskich, centrów wsi – to główne inwestycje realizowane w gminach powiatu ostrowskiego, które zyskały unijne dofinansowanie. Sprawdzamy, ile unijnych euro poszczególne samorządy pozyskały przez 10 lat i jakie inwestycje była za nie realizowane.

23_unia_2

W poprzednich wydaniach „Gazety Ostrowskiej” sprawdzaliśmy, ile pieniędzy z Unii Europejskiej na realizację różnych przedsięwzięć pozyskało miasto Ostrów Wielkopolski oraz powiat ostrowski. Teraz przyglądamy się gminom powiatu ostrowskiego.

Odolanów: ponad 33 miliony

Gmina Odolanów z gmin powiatu ostrowskiego jest rekordzistką, jeśli chodzi o kwotę pozyskanych pieniędzy. W sumie w latach 2007-2013 (nie korzystano z funduszy przedakcesyjnych oraz z funduszy w okresie programowania 2004-2006) gmina zdobyła z UE ponad 33 mln zł. Te pieniądze wystarczyły na 20 projektów unijnych, natomiast w trakcie realizacji jest 8, których  planowany termin zakończenia przypada na koniec roku. – W ciągu prawie 4 lat gmina pozyskała blisko 35 milionów złotych bezzwrotnych środków zewnętrznych (razem ze środkami krajowymi – przyp. HO), co daje kwotę 2 340,50 zł na każdego mieszkańca, przy zobowiązaniach gminy 1 982,17 zł na każdego mieszkańca – powiedziano nam w odolanowskim urzędzie.

Jakie inwestycje są priorytetowe? – Aktualnie realizowane są projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury oświatowej, sportowej, rekreacyjnej, infrastruktury społecznej, drogowej, a także projekty z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych, organizacji zajęć pozalekcyjnych, promocji i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego, pomocy społecznej – powiedziano nam w Odolanowie.

Kanaliza najdroższa i najdłuższa

W gminie Odolanów najkrótszym projektem realizowanym przy współudziale środków unijnych była modernizacja placu zabaw w Garkach. Realizacja trwała ponad 4 miesiące. Najdłuższym natomiast jest projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów”. Jego realizacja trwa już od trzech lat. Na kanalizację gmina pozyskała niemal 30 mln zł, natomiast wartość zadania wynosi niemal 55 mln zł.

Inne ważne projekty w gminie, zrealizowane dzięki unijnym euro, to m.in.: termomodernizacja gimnazjum w Wierzbnie i Odolanowskiego Domu Kultury (wartość zadania – ponad milion złotych, dofinansowanie – ok. 700 tys. zł), budowa kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Tarchałach Wielkich (analogicznie: ponad 1,1 mln zł i 0,5 mln zł), projekt: indywidualizacja  nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy i miasta Odolanów (ponad 230 tys. zł i ponad 202 tys. zł) czy projekt „Aktywność naszą szansą” (ponad 240 tys. zł i ponad 2010 tys. zł), realizowany przez tamtejszy ośrodek pomocy społecznej, bowiem unijne pieniądze pozyskuje nie tylko urząd, ale też gminne jednostki.

Szkoła Podstawowa w Tarchałach Wielkich w 2006 r. wzbogaciła się o pracownie komputerowe, a Odolanowski Dom Kultury o nowe instrumenty muzyczne.

Raszków: ponad 12 milionów

W sumie z Unii Europejskiej gmina Raszków pozyskała ponad 12 mln zł, za które zrealizowano 24 projekty. Najważniejszymi inwestycjami są: budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji, rewitalizacja parków i świetlice wiejskie. Najwięcej pieniędzy udało pozyskać się na budowę i rozwój infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Są to: remonty sal sołeckich, budowa kanalizacji sanitarnej, remont domu kultury, budowa chodników.

Nie tylko urząd

O unijne euro w gminie postarał się też Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, który zdobył ponad 200 tys. zł na realizację projektu „Uwierz w siebie”, natomiast Gminny Zespół Placówek Oświatowych zdobył pieniądze na dwa projekty związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych (niemal 500 tys. zł). – Ponadto, gmina wstępując do Lokalnej Grupy Działania „Okno Południowej Wielkopolski” stworzyła możliwości pozyskiwania środków unijnych dla mikroprzedsiębiorców, rolników prowadzących pozarolniczą działalność, stowarzyszeń oraz osób fizycznych. Obecnie w ramach stworzonych możliwości stowarzyszenie i parafia rzymsko-katolicka z terenu gminy Raszków złożyły 6 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 84 tys. zł, dwa projekty złożyli rolnicy prowadzący pozarolniczą działalność na kwotę 180 tys. zł, a jeden projekt na kwotę 63 tys. zł złożył mikroprzedsiębiorca działający na naszym terenie – dodano w raszkowskim ratuszu.

– Gdyby nie unijne dofinansowanie, niektóre inwestycje byłyby realizowane w późniejszym terminie. Zatem sięganie po pieniądze zewnętrzne przyspieszyło rozwój gminy, z drugiej strony ograniczeniem są progi zadłużania się gminy – powiedziano nam w gminie.

Przygodzice: ponad 16 milionów

Gmina Przygodzice pozyskała z UE 16 115 tys. zł., w tym przedakcesyjne 3.247 tys. Za te pieniądze zrealizowano 30 projektów unijnych. Największa ilość projektów dotyczyła tzw. odnowy wsi (przebudowa sal wiejskich, zagospodarowania terenów, w tym boiska sportowe). Najdroższe projekty to gospodarka wodno-ściekowa –  ponad 5 mln zł. – Łącznie z jednostkami gminie udało się pozyskać kwotę ponad 17.757 tys. zł, co przy założeniu, że jest to gmina wiejska z ograniczonym budżetem na wkład własny, który każdorazowo musi być zapewniony, biorąc do tego liczbę mieszkańców – jest to dużo. Potwierdzeniem tego jest 2. miejsce w Wielkopolsce w pozyskiwaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Obecnie gmina Przygodzice jest na trzecim miejscu w Wielkopolsce pod względem ilości przyznanych środków z PROW. Gdyby nie unijne wsparcie, część z inwestycji nie byłaby zrealizowana, część w ograniczonym zakresie. Środki z budżetu UE bezdyskusyjnie rozwinęły gminę, zmiany widoczne są szczególnie w infrastrukturze kulturalno-rekreacyjnej – powiedziano nam w urzędzie gminy.

(…)

CAŁY TEKST ŁĄCZNIE Z WYLICZENIEM, ILE POSZCZEGÓLNE GMINY POWIATU POZYSKAŁYPIENIĘDZY Z UE W ŚRODOWYM WYDANIU „GAZETY OSTROWSKIEJ”

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie