Walka o ekstraklasę trwa + GALERIA FOTO ZE ZŁOTYCH LAT OTROWSKIEJ KOSZYKÓWKI

Spółka BM Slam Stal Ostrów nie otrzymała licencji na grę w ekstraklasie.  Jednak prezes Paweł Matuszewski podkreśla, że na tym nie koniec starań.  Licencji nie otrzymali także wicemistrzowie Polski, ekipa Turowa Zgorzelec.  Jednak nie oznacza, że obu zespołów zabraknie w koszykarskiej elicie. Spółki zapowiadają, że odwołają się od decyzji Polskiej Ligi Koszykówki.

DCP_2170

 

Jak udało się nam dowiedzieć w trakcie przechodzenia przez proces licencyjny pojawił się problem kolejnych długów KS Stali, którzy rzekomo miały by być przejęte przez nową powstałą spółkę akcyjna BM Slam Stal. To główny powód,  ze nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty do PLK. – Faktycznie jest tak, że dziś otrzymamy decyzje odmowną w sprawie przyznania licencji na grę w ekstraklasie. Natomiast jeszcze w tym tygodniu na pewno złożymy odwołanie  do PLK. Będziemy walczyć do samego końca o ekstraklasę Wierząc w również w przychylność władz PLK, a przede wszystkim w to, że na ekstraklasie w Ostrwie Wlkp., nie zależy tylko kibicom oraz BM Slam ale również KS Stal Ostrów – mówi Paweł Matuszewski, prezes BM Slam Stal SA.

I tak 15 z 17 klubów otrzymało licencję na grę w PLK w kolejnym sezonie. Tej licencji nie dostały kluby: BM Slam Stal i Turów Zgorzelec. Teraz BM Slam Stal oraz Turów Zgorzelec mają siedem dni na złożenie odwołania do Komisji Odwoławczej PZKosz.

 

 

OŚWIADCZENIE BM SLAM STAL SA

Dokładnie 28 lipca br.,  odbyło się posiedzenie Zarządu BM SLAM STAL SA. w sprawie oceny możliwości dalszej współpracy z KS Stal oraz w sprawie procesu licencyjnego.

W związku z powyższym chcemy przekazać następujące informację.

W dniu 14 lipca 2015r. wspólnicy BM Slam sp z o.o. podjęli decyzję o zawiązaniu spółki akcyjnej celem umożliwienia występów drużyny koszykówki męskiej w ekstraklasie. W tym okresie  ani Zarząd BM SLAM sp z o.o ani Zarząd BM SLAM STAL SA nie posiadał żadnej wiedzy na temat jakichkolwiek długów KS STAL Ostrów które należałoby przejąć w związku przejęciem praw do występów w ekstraklasie.

W dniu 22 lipca 2015r. na spotkaniu Zarządu BM SLAM STAL SA I KS STAL Zarząd BM SLAM został poinformowany o zadłużeniu KS STAL wobec zawodników i trenera na kwotę ok 61.000 zł (premie)  oraz o konieczności przejęcia tych długów w procesie licencyjnym. Zdaniem Zarządu BM SLAM STAL SA , KS STAL wykazał się daleko posuniętą nieodpowiedzialnością nie informując o tym fakcie wcześniej.  Jednakże z uwagi na zaawansowany proces licencyjny i mocno już rozbudzone oczekiwania środowiska związanego z koszykówką w tym kibiców, zawodników oraz działaczy podjęto decyzję o kontynuowaniu procesu licencyjnego i w związku z tym podjęto decyzję o przejęciu długów związanych z wypłatą premii dla zawodników i trenera.  Decyzja to była jednak uwarunkowana  wyłącznością dysponowania  hali w zamian za opłaty mediów. Inne długi miały być spłacone przez KS STAL do dnia 24 lipca 2015  do godz. 16.00 tj do terminu  w którym władze PLK wyznaczyły jako dzień przekazania brakujących dokumentów niezbędnych w procesie licencyjnym czyli między innymi  przekazania dokumentu stwierdzającego  przejęcie  długu   KS STAL  przez BM SLAM SA.

Z uwagi na obawy BM SLAM STAL SA  o możliwości późniejszego ujawnienia innych długów KS STAL ,Zarząd BM SLAM STAL SA  zwrócił się o aktualne zestawienie zobowiązań Stali na dzień 22 lipca 2015r. , które jednak do dnia dzisiejszego nie zostało spółce przekazane.

Na spotkaniu tym ustalono również, że z uwagi na istniejący dług Kubu Sportowego Stal przejmujący ten dług  BM SLAM STAL SA uzyska wyłączność dysponowania  halą sportową przy ul. Kusocińskiego w zamian za opłaty  w sezonie 2015/2016 celem umożliwienia występów drużynie koszykówki w ekstraklasie.  Podstawą tych ustaleń stała się konieczność zapłacenia  w ciągu roku długów STALI w wysokości  61.000 zł. Ponadto wpływ na takie rozwiązanie miały  również docierające do Zarządu BM SLAM STAL SA informacje, iż z uwagi na istnienie długów KS STAL Ostrów  z tytułu niezapłaconej energii w wysokości ok 70.000 zł może dojść do niekontrolowanego odcięcia energii elektrycznej przez dostawców i tym samym uniemożliwienie prowadzenia rozgrywek. Chcąc temu zapobiec ustalono, że w zamian za wyłączność w dysponowaniu halą sportową, BM SLAM STAL SA przejmie na siebie ciężar utrzymania tej hali w tym opłatę za wszelkie media.

Nie można  również zapominać o fakcie, iż hala z uwagi na przepisy PLK musi zostać wyremontowana i zmodernizowana , a koszt tej inwestycji szacowanej na ok 1 mln zł zamierza ponieść BM SLAM.

Dodatkowo wiedząc jak ważnym elementem jest szkolenie juniorów sekcji koszykówki   Zarząd BM SLAM STAL zaproponował pokrycie  wszystkich  kosztów użytkowania hali sportowej  związanych z  jej korzystaniem przez juniorom koszykówki KS STAL .Ponadto  Zarząd BM SLAM STAL mając na uwadze dobro lekkoatletyki  zaproponował bezpłatne używanie  „małej” hali przez  sekcje lekkoatletyki KS STAL

W dniu 24 lipca 2015r. tj w ostatnim dniu wyznaczonym przez PLK na przesłanie brakujących dokumentów przez BM SLAM STAL SA o godzinie 14:32 a więc na 1,5 godziny przed upływem wyznaczonego termin BM SLAM STAL SA otrzymało od KS STAL do podpisu porozumienie o przejęciu długów, którego treść różniła się od wcześniejszych ustaleń poczynionych przez strony, gdyż pojawiły się dodatkowo do przejęcia inne długi KS STAL niż ustalono. Ponadto wbrew wcześniejszym ustaleniom nie otrzymano pisemnego zapewnienia ze strony KS STAL o wyrażeniu zgody na  wyłączne dysponowanie halą sportową w zamian za opłatę mediów. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano ponadto zestawienia aktualnych zobowiązań KS STAL   oraz pisemnego oświadczenia   o nieistnieniu innych długów KS STAL, które podlegałyby przejęciu  .Powyższe okoliczności spowodowały zawieszenie realizacji procesu licencyjnego i stawiają pod znakiem zapytania uczestnictwo drużyny koszykówki męskiej w ekstraklasie.   Może to niestety przekreślić wysiłki wielu osób, które zdecydowały się podjąć wyzwanie utworzenia w bardzo krótkim terminie spółki akcyjnej aby sprostać wymaganiom wskazanym w przepisach PLK i przystąpić do procesu uzyskania licencji na grę w ekstraklasie.

Reasumując Zarząd BM SLAM STAL SA  po raz kolejny już wzywa  KS STAL do bezzwłocznego przekazania dokumentów , które pozwolą zakończyć proces licencyjny tj.

a) porozumienia o przejęciu długów KS STAL przez  BM SLAM STAL SA o treści uzgodnionej na spotkaniu w dniu 22 lipca 2015r. tj o przejęciu wyłącznie długów wynikających z nieuregulowanych wypłat premii dla zawodników i trenera w wysokości ok 61.000 zł

b) oświadczenia podpisanego przez  KS Stal  w którym Klub jednoznacznie stwierdzi, iż KS STAL nie posiada innych zobowiązań, które podlegałyby obligatoryjnemu przejęciu przez BM SLAM STAL SA niż te które wskazano powyższej oraz że Klub KS STAL w razie  późniejszego ujawnienia  zadłużenia mogącego mieć wpływ na występy w ekstraklasie  poniesie wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu i ureguluje niezwłocznie  to zadłużenie.

c) zapewnienia (porozumienia) o  przekazaniu BM SLAM STAL SA przez KS STAL prawa do wyłącznego dysponowania halą sportową  w sezonie 2015/2016 gdzie BM SLAM STAL SA będzie w tym okresie ponosił wszelkie koszty utrzymania tej hali.

 

Pragniemy się również odnieść do oświadczenia KS STAL z dnia 29.07.2015r. i wskazać, iż nieprawdą jest twierdzenie  iż KS STAL przesłał do BM SLAM wszelkie dokumenty, których treść była zgodna z poczynionymi ustaleniami.

Nieprawdą również jest stwierdzenie, że BM SLAM STALM SA odmówił przyjęcia pomocy przy kompletowaniu dokumentów  do wniosku licencyjnego, gdyż taka propozycja nie została złożona przez KS STAL spółce. Mało tego odczuwaliśmy i nadal odczuwamy obojętności a nawet oportunizm KS Stal  w drodze do utworzenia ekstraklasy w Ostrowie Wlkp. Jednoczenie nadmieniamy, iż wszelkie czynności podjęte  w związku ze zgłoszeniem do PLK były dokonane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, czego dowodem jest przyjęcie i akceptacja formalna złożonych dokumentów przez PLK. Pragniemy również wskazać, iż w toku całego procesu licencyjnego BM SLAM STAL utrzymywała i utrzymuje stały kontakt w tym zakresie z przedstawicielami PLK.

BM SLAM STAL SA oświadcza również, iż do dnia dzisiejszego Klub nie przekazał do spółki  podpisanych umów sponsorskich. Nie rozumiemy czym kieruje się KS STAL nie przedstawiając tych umów. Zdaniem BM SLAM STAL SA świadczy to o niekompetencji KS STAL oraz potwierdzającym się brakiem zainteresowania ze strony KS STAL w tworzeniu ekstraklasy w Ostrowie Wlkp.

Nieprzedstawienie umów sponsorskich wiąże się ściśle z  kwestiami budżetowymi, dlatego informujemy, iż brak tych umów spowodował, iż zaangażowanie finansowe spółki BM SLAM sp z o.o w tym zakresie wzrosło do 1.077.000,00 zł, czego dowodem są stosowne oświadczenia w dokumentach złożonych do PLK.

Także rozmowy z właścicielem gruntu za obiektem Stali  były dwukrotnie prowadzone, ale zostały one zawieszone do momentu wyjaśnienia  wszelkich kwestii z KS Stal.

Zarząd BM SLAM STAL jeszcze raz pragnie podkreślić, iż do PLK złożono wszelkie dokumenty będące w posiadaniu BM SLAM STAL SA, które zostały zweryfikowane i za treść których spółka mogła wziąć pełną odpowiedzialność.

Zarząd BM SLAM STAL SA

 

 

OŚWIADCZENIE KS STAL  

W związku z nie przyznaniem licencji  dla BM SLAM STAL SA na prowadzenie  drużyny w rozgrywkach ekstraklasy w drugim terminie licencyjnym,  informujemy, że KS Stal przekazał Spółce wszystkie dokumenty wymagane procesem licencyjnym zgodnie z regulaminem rozgrywek PLK z dnia 8 czerwca 2015 roku.

Regulamin w rozdziale 13 pkt. 32.2. jednoznacznie zobowiązuje stronę przejmującą prawo do gry w ekstraklasie, do przejęcia ewentualnych zobowiązań wynikających z prowadzenia drużyny pierwszoligowej w sezonie 2014/2015. Klub Stal przekazał takie dokumenty podpisane przez przedstawicieli zarządu  a Spółka chcąc przystąpić do rozgrywek ekstraklasy, musi te dokumenty podpisać i przekazać komisji decydującej o przyznaniu licencji. W tej sprawie obie strony nie mają żadnego pola manewru bo jest to regulaminowy wymóg nie podlegający dyskusji.

Zobowiązanie to stanowi niecałe 5% wymaganego budżetu na ekstraklasę a KS Stal poinformował  przedstawicieli BM SLAM STAL SA, że w każdej chwili może przedstawić do podpisu przez Spółkę umowy sponsorskie, które pokryją w całości zobowiązania , które pozostały  do uregulowania po sezonie 2014/2015. Żałujemy, że Spółka odrzuciła  propozycję pomocy przy kompletowaniu dokumentów do wniosku licencyjnego, ponieważ mogła skorzystać z naszego doświadczenia i razem mogliśmy przygotować dokumenty, które byłyby zgodne z procedurami narzuconymi przez regulamin PLK SA. Brak powyższych dokumentów to nie jedyne braki w materiałach licencyjnych. Zgodnie z naszą wiedzą również budżet przedstawiony przez Spółkę  nie jest podparty wymaganymi przez PLK SA dokumentami. Z informacji które posiadamy również rozbudowa hali jest na dzień dzisiejszy niemożliwa z powodu braku zgody sąsiadów na zabudowę w granicy działki.

Ubolewamy nad faktem, iż procedury licencyjne przeprowadzone były przez Spółkę niekompetentnie  i spowodowały, że  na dzień dzisiejszy nie mamy prawa startu ani w ekstraklasie ani w pierwszej lidze. Zarząd Klubu Sportowego Stal oświadcza, że za wniosek licencyjny odpowiada Zarząd BM SLAM STAL SA, którego Klub Stal nie jest udziałowcem i który nie ma swojego przedstawiciela we władzach Spółki.

Zarząd Klubu Sportowego Stal

 

Tak było kilkanaście lat temu. Teraz ekstraklasa może wrócić do Ostrowa, ale …

 

 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie