Wyprawka szkolna 2014

Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2014 będzie realizowany w Ostrowie Wielkopolskim rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna 2014”. Można z niej skorzystać na określonych warunkach.

 

wyprawka

Tym razem pomoc skierowana jest dla uczniów: klas II-III i VI szkoły podstawowej, klas II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klas VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klas III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. Chodzi również o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe , z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. Natomiast w przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego pomoc może zostać udzielona w przypadkach: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015 w terminie, który zostanie opublikowany w sierpniu 2014 roku. Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenie, uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina  nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej)  lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników i materiałów dydaktycznych. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  w roku 2014 „Wyprawka szkolna”.  (jw)

Zostaw komentarz


 
Zapisz komentarz
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy. Wpisy naruszające obowiązujące w tym zakresie prawo i dobre obyczaje będą bezwzględnie usuwane, a numery IP osób je publikujących trafią do bazy danych administratora.

Obejrzyj nasze stałe galerie